Co z legalizacją pobytu cudzoziemców w dzisiejszych czasach?

Legalizacja pobytu Ukraińców

Co nas czeka na rynku pracy? Jak odnaleźć się w obecnej sytuacji politycznej? Co z legalizacją pobytu cudzoziemców w dzisiejszych czasach? 

Jak zauważa Tomasz Sułkowski, właściciel Kancelarii Prawa Gospodarczego i Budowlanego z Bytomia: 

Ważne jest teraz okazanie każdego możliwego wsparcia. Z doświadczenia naszych klientów – przedsiębiorców z różnych branży – wiem, że Ukraińcy są bardzo dobrymi i kompetentnymi pracownikami. A Polacy chętnie ich zatrudniają. Sama procedura zatrudniania obcokrajowców w Polsce jest dosyć skomplikowana i na pewno należy ją uprościć – szczególnie teraz, wobec sytuacji na Ukrainie. Zatrudnienie przez polskich przedsiębiorców obywateli Ukrainy może okazać się jedną z najbardziej wymiernych form pomocy, która chociażby doraźnie możemy ofiarować. Liczymy na to, że w obecnej sytuacji, procedury zatrudniania obywateli Ukrainy zostaną uproszczone.

W ostatnich tygodniach zmianie uległy przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Od 29 stycznia 2022 r. proces decyzyjny został skrócony, a biurokracja związana z wydawaniem zgód, czy częstotliwością występowania o wizy została ograniczona. Również aspekt związany z ubezpieczeniem zdrowotnym cudzoziemców został uproszczony i powiązany bezpośrednio z miejscem pracy, również tym potencjalnym. Interesujący, zwłaszcza w obecnej sytuacji, wydaje się być pobyt i praca w Polsce w oparciu o wizy humanitarne. 

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

Teraz, by otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec, musi otrzymywać wynagrodzenie nie niższe niż minimalne za pracę niezależnie od wymiaru pracy i formy zatrudnienia. 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE CUDZOZIEMCÓW

Po zmianach przepisów, wymóg posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez cudzoziemca będzie spełniony również w sytuacji, gdy świadczenie będzie to wynikało z pełnionej pracy lub będzie obligatoryjnie związana z potencjalnie nowym miejscem zatrudnienia.  

OKOLICZNOŚCI NIEWYMAGAJĄCE ZMIANY LUB WYDANIA NOWEGO ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

Zmiana stanowiska, związana ze zwiększonym zakresem obowiązków oraz wymiarem czasu pracy, przy proporcjonalnym wzroście wynagrodzenia, jak i zmiana podmiotu zlecającego wykonanie pracy zwolnią cudzoziemca z obowiązku zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

WYDŁUŻENIE OKRESU PRACY

Od teraz na podstawie jednego oświadczenia cudzoziemiec będzie mógł pracować do 24 miesięcy.  W takim przypadku w oparciu o stosowne oświadczenie, będzie można się ubiegać o wydanie wizy na okres dłuższy niż dotychczasowe 6 miesięcy.

ROZWIĄZANIA PRZYSPIESZAJĄCE UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ PRZEZ CUDZOZIEMCÓW.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemca podejmującego pracę u przedsiębiorcy o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej będzie rozpatrywany przez Wojewodę w pierwszej kolejności. 

NOWE TERMINY ZAŁATWIANIA SPRAW UREGULOWANYCH W USTAWIE O CUDZOZIEMCACH. 

Od teraz cudzoziemcy ubiegający się o pobyt czasowy będą czekać maksymalnie 60 dni od momentu prawidłowo złożonych dokumentów, w przypadku wniosków o zezwolenie na pobyt stały oraz pobyt rezydenta termin załatwienia sprawy będzie wynosić 6 miesięcy. 

POBYT CZASOWY I PRACA W SZCZEGÓLNYM TRYBIE – UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

Zezwolenie na pobyt czasowy w szczególnym trybie będzie dookreślone stosownym oświadczeniem podmiotu zlecającego wykonanie pracy cudzoziemcowi. 

UWAGA! Termin na złożenie oświadczenia wynosi 60 dni od otrzymania decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, i nie będzie podlegał przywróceniu, dlatego też bezwzględnie będzie należało go zachować. 

 COFNIĘCIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY – PRZESŁANKI

 • ustanie celu pobytu, na podstawie, którego zostało udzielone zezwolenie;
 • obronność i bezpieczeństwo państwa oraz porządku publicznego;
 • wysokość wynagrodzenia lub forma zatrudnienia nie będą spełniać warunków minimalnych;
 • praca niezgodna z warunkami zapisanymi w rejestrze spraw dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy.

WIZY HUMANITARNE

Cudzoziemcy będący posiadaczami wiz humanitarnych będą mogły korzystać z ofert rynku pracy zgodnie z zapisami ustawy. Wizy te są wydawane ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania narodowe.

SPRAWA DLA PRAWNIKA

Temat wydał się Państwu interesujący? Zależy Państwu na komentarzu lub opinii prawnej? Chcieliby Państwo zlecić konkretny artykuł z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, budowlanego lub cywilnego? Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawa Gospodarczego i Budowlanego Tomasza Sułkowskiego (726-069-659, media@kpgsulkowski.pl)

Poinformuj znajomych

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kpgsulkowski.pl(zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych: KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGOI BUDOWLANEGO TOMASZ SUŁKOWSKI (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: sekretariat@kpgsulkowski.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…